MACCABI - מעבדה ביתית

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - מכבי מעבדה ביתית

עדכון אחרון: 1 בספטמבר, 2022

פרק א' – מדיניות שימוש

  1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1 אנו מודים לכם שהורדתם את האפליקציה של חברת הלתי.אייאו בע"מ מיצחק שדה 8, תל-אביב, ישראל ("החברה", "אנחנו", "אנו"). **אפליקציה זו מיועדת אך ורק לחברי קופת חולים מכבי ("מכבי") אשר בידם ערכה ביתית לבדיקת שתן.**לפני השימוש באפליקציה, בערכת בדיקת השתן של החברה ("הערכה") או כל חלק מהשירותים הקשורים (יחדיו "השירות") אנא קראו את התנאים שלהלן (לרבות פרקים ב' וג') ("תנאי השימוש") שכן הם מהווים הסכם בעל תוקף משפטי ביניכם ובין החברה.

1.2 בעת השימוש שלכם באפליקציית "מעבדה ביתית" ("האפליקציה") החברה אוספת מידע אודותיכם ו/או אודות אופן השימוש שלכם באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות הפרטיות (המפורטת בפרק ב' מטה) חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לכם את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותכם, ומחויבת להגן עליה. שימושכם בשירות מהווה הסכמה לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לאיזה מתנאי השימוש, הנכם מתבקשים להימנע מלעשות כל שימוש בשירות.

1.3 אנחנו עשויים לשנות את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) מעת לעת, ונודיע על שינויים בעלי השפעה מהותית על ידי פרסום הודעה באפליקציה. שימושכם המתמשך בשירות יהווה את הסכמתכם לכל שינוי שיעשה. במידה ואינכם מסכימים לתנאים החדשים, עליכם להפסיק את השימוש בשירות.

1.4 כתנאי לשימוש בשירות, אתם מצהירים ומתחייבים ש-(א) הנכם מחזיקים בערכה שיועדה עבורכם ממכבי (ב) אתם מיודעים על אופן השימוש בשירות והסכנות הכרוכות בשימוש בפענוח דיגיטלי ביתי ו-(ג) הנכם מעל גיל 18 ויש לכם את הזכות, יכולת משפטית וסמכות להעביר לנו כל מידע (לרבות צילומים או פענוחים של הערכה הנאספים במהלך השימוש בשירות) שיימסר על ידכם בשירות ("תוכן") בין במישרין ובין בעקיפין.

1.5 השימוש בלשון זכר בהסכם ו/או בכל מקום אחר בשירות נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בהסכם זה ו/או בשירות בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

  1. השירות

2.1 השירות הינו כלי המאפשר לטלפון החכם שלכם (בדגמים הנתמכים על ידי השירות) לסייע לרופא המטפל במכבי לקבל נתונים מסוימים מפענוח בדיקת השתן שלכם על יד שימוש בערכה. במידה ויש לכם שאלות רפואיות כלשהן, עליכם תמיד לפנות לקבלת ייעוץ מהרופא שלכם. השירות אינו מהווה בשום אופן ייעוץ רפואי ואינו מהווה תחליף לפניה לקבלת ייעוץ או שירותים מקצועיים. אין להשתמש באפליקציה זו לביצוע אבחון עצמי או טיפול עצמי. אנחנו מדגישים שבשום אופן איננו ספקים של שירותי בריאות או ארגון בריאות ואיננו יכולים לתת ייעוץ או אבחון רפואי. ההסתמכות על המידע המוצג באפליקציה זו הינה על אחריותכם בלבד.

2.2 השימוש בשירות מיועד לשימושכם האישי ופרטי בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי, בכפוף לתנאי שימוש אלה. השימוש שלנו בתוכן שלכם כפוף למדיניות הפרטיות (פרק ב' מטה) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2.3 הנכם מתחייבים: (א) לא להשתמש בשירות למטרה בלתי חוקית; (ב) לא להעלות או לפרסם תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר; (ג) לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן לא סביר או בלתי פרופורציונאלי על השירות או על התשתית הקשורה אליו; (ד) לא להעלות או לפרסם בשירות קודי מחשב עוינים (כגון סוסים טרויאנים, תולעים וכו'), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם; (ה) לא לפרק, לשנות, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, הידור הפוך, שיפור או עדכון עצמאי של האפליקציה, או לנסות לגלות את קוד המקור שלה; וגם (ו) לא להפר אי אלו מתנאי שימוש אלה.

2.4 כל שימוש בלתי מורשה בשירות יגרור, בין היתר, הפסקת הזכות לעשות שימוש בשירות.

2.5 אנחנו עשויים על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או חבות כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לסרב לתת שירות או לסיים את השירות בכל עת באופן מיידי, ולחסום כל גישה נוכחית או עתידית לשירות ולשימושו (או כל חלק ממנו), מבלי לגרוע משום זכות או תרופה אחרים להם אנו זכאים על פי חוק או אחרת. עילות לסיום שכזה כוללות, אך לא מוגבלות לקביעתנו כי הפרתם את הכתוב בתנאי השימוש זה או את רוחו או כל הפרה של זכויותיהם של אחרים או כל חוק.

2.6 על אף שאנחנו משתדלים לגרום לכך שהשירות יהיה זמין עבורכם תמיד, איננו יכולים לתת ערובה ולא נישא בכל חבות עקב הפרעות בשירות, בין אם זמניות ובין אם לאו.

  1. זכויות קניין רוחני

3.1 למעט התוכן שנאסף ממכם, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות (לרבות באפליקציה ובערכה) הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של השירות, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של השירות, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת השירות ובהענקת השירותים המוצעים בו, בעיצוב כל חלקי השירות, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

3.2 אינכם רשאים לשנות, לנתח, להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים בשירות זה במלואם ו/או בחלקם, לכל מטרה שהיא. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת בשירות המוצע בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לכם כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו. בנוסף, אינכם רשאים ליצור מסגרות (frames) לשירות ו/או קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או שימוש במטה טגס (meta tags) תוך שימוש בשמה של החברה או סימני המסחר שלה.

3.3 הנכם מסכימים כי נהיה רשאים להשתמש, לפי שיקול דעתנו, בכל משוב, היזון חוזר או המלצה שתתנו לנו בקשר עם השימוש בשירות, ללא כל מגבלה, לרבות שיפור ושכלול השירות, וללא כל זכות שלכם בתוצאות השימוש, ובכלל זה תוך ויתור על זכויות קניין רוחני כלשהן מצדכם.

3.4 השירות כולל תוכנות צד שלישי מסוימות, לרבות כאלה המורשות ברישיונות קוד פתוח. תוכנות צד שלישי אלה מסופקות כמות שהן (AS IS) ללא אחריות כלשהי מכל סוג שהוא, ותוכנה כזו כפופה גם לכל התנאים וההגבלות הנדרשים על ידי הצד השלישי. רשימת ההודעות והרשיונות הרלוונטיים לתוכנה של צד שלישי, לרבות התוכנה המורשית תחת רשיונות קוד פתוח, נמצאת כאן.

  1. היעדר אחריות

4.1 אין לראות בשום אופן בשירות בכל חלק מהם ייעוץ מטעם החברה ו/או מי מטעמה, ואין להסתמך על השירות המוצעים בשירות לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות רפואיות. השירות המוצע הינו כפי שהוא (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכיכם, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותכם הבלעדית. החברה וכל צד שלישי הקשור בשירות לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש בשירות.

4.2 החברה אינה מתחייבת כי השירות יפעל בצורה רציפה, תקינה וללא תקלות. החברה מיישמת בשירות מערכות ונהלי אבטחת מידע מקובלים, לצורך צמצום הסיכון שבחדירה בלתי מורשית לשירות, אך אינה מתחייבת כי השירות יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, ובכלל זה וירוסים, תולעים, מתקפות וכיוצ"ב.

4.3 על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה, לקוחותיה, ספקיה וכל מי מטעמם, לא ישאו באחריות לנזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים מכל סוג, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, פגיעה במוניטין וכו') בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או אי יכולת השימוש בשירות (כולו או חלקו) שיגרמו לכם או לרכושכם או לגופו או רכושו של צד שלישי כתוצאה או עקב השימוש בשירות ו/או אי יכולת השימוש בו ו/או כתוצאה מהסתמכות על השירות, והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש בשירות.

פרק ב' - מדיניות הפרטיות

  1. איסוף ושימוש במידע

1.1 מידע אישי. אנו מכבדים את זכותכם לפרטיות. נכון לעכשיו, איננו אוספים כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אתכם ("מידע אישי") מעבר לתוצאות בדיקת השתן שלכם באמצעות הערכה ("תוצאות"), אשר נשמרות על השרתים שלנו באופן אנונימי (המידע מומר למספר זיהוי ייחודי שאינו מאפשר לנו לזהות אתכם). התוצאות מועברות לקופת חולים מכבי לצורך המשך הטיפול על ידי רופא הקופה. ככל ויאסף על ידינו מידע אישי שלכם (למשל – בעת משלוח פניה ו/או יצירת קשר עם החברה), ומזהה אתכם באופן אישי (למשל – שם פרטי ומשפחה או כתובת דוא"ל), נעשה שימוש במידע אישי זה רק בעבור המטרה שהמידע נמסר עבורה (למשל- טיפול בתקלה או הדרכה לשימוש בשירות).

1.2 מידע לא-אישי. בעת השימוש בשירות, עשוי השירות לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים אודותיכם אשר אינו מזהה אתכם באופן אישי ("מידע לא-אישי"), כגון סוג המכשיר הנייד שבשימושכם, כתובת ה-IP של מכשירכם ו/או המזהה הייחודי של המכשיר, מערכת ההפעלה של המכשיר שלכם, השפה של מערכת ההפעלה ודפדפן האינטרנט אשר בשימושכם. אנו אוספים מידע מסוג זה על מנת להקל על השימוש ולהבטיח את תפקודו הטכני של השירות, לביצוע מחקרים אודות השימוש בשירות, לניטור סטטיסטי של השימוש בשירות ולשיפור האיכות הכוללת של חוויותיהם של המשתמשים שלנו. אנו עשויים לחלוק מידע לא-אישי מצטבר, הנובע משימושכם בשירות.

1.3 בעצם מסירת מידע אישי בשירות, הנכם מצהירים, נותנים הסכמה מדעת ומאשרים כדלקמן: (א) המידע האישי שנסמר הינו שלכם, והינו נכון, ומדויק, ובהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור מידע כלשהוא בשירות, לרבות מידע האישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים, מבלי לגרוע מהאמור, הנך מסכים כי נוכל להעביר לקופת חולים מכבי את התוצאות.

1.4 החברה מתחייבת להגביל את הגישה לתוצאות למי מטעמה אשר עוסק בביצוע השירותים ("המורשים") החברה תנחה ותדריך את המורשים באופן שוטף בקשר למטרות השימוש בתוצאות על מנת שהמורשים יפעלו בהתאם לתנאים נשוא תנאי שימוש אלו.

1.5 ידוע לכם ואתם מסכימים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים ו/או מוצעים במסגרתו ללקוחות החברה, יצירת קשר באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא"ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות בקשר עם הרישום ו/או השימוש שלכם לשירות, הודעות ו/או אישורים לגבי השלמת ביצוע פעולות שבוצעו על ידכם, ומילוי אחר דרישות משפטיות מכוח צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת, חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר, (כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן).. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

1.6 החברה תשמור בסודיות, ותנקוט באמצעים סבירים שיידרשו לצורך שמירה על סודיות התוצאות. כמו כן, החברה מתחייבת לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או לגלות ו/או להעביר את התוצאות לצד שלישי (למעט מכבי), ולא לעשות כל שימוש בתוצאות לכל מטרה אחרת (פרט לשימוש אנונימי של כלל התוצאות אשר יחשב מידע לא-אישי). החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האפליקציה והמידע המצוי בה מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תהיה חופשיה או נקיה מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, כניסה בלתי מורשית או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהתוצאות וכל מידע נוסף אשר יימסר בשירות יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

1.7 במידה והחברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר או מכירה לגוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

1.8 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי מכבי בתוצאות.

1.9 ידוע לכם כי במסגרת ביצוע השירותים, החברה עשויה לשמור ו/או לעבד ו/או לאחסן ו/או לעשות שימוש ו/או להעביר את התוצאות אל שרתי צד ג' ו/או בענן (פרטי או ציבורי) מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות שרתי ענן שאינם ממוקמים באחת ממדינות האיחוד האירופי. אתם מאשרים כי קיבלתם את כל ההסכמות הדרושות לשם כך, ולא תהיה לכם ו/או למי מטעמכם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפינו בשל כך.

1.10 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הינך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

1.11 הינך רשאי לפנות אל החברה באמצעות פנייה לכתובת מייל [email protected]. ייתכן ותידרש למסור מספר פרטים מזהים על מנת שנוכל לזהות אותך. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתך, בהתאם למטרות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל.

פרק ג' - כללי

  1. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

  2. מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה עפ"י תנאי שימוש אלה או עפ"י דין, אתם תשפו את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידך או הפרה של כל דין או זכות של צד שלישי על ידך.

  3. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים בשירות, ומהווים את ההסכם השלם והמלא ביניכם לבין החברה בקשר עם השירות והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו ביניכם לבין החברה או כל מי מטעמה בהקשר לשירות, ככל שקיימת.

  4. על כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהשירות זה או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור או הנובע מהשירות זה או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו.