wound logo

מדיניות פרטיות - Minuteful for Wound

עודכן לאחרונה: 6 בספטמבר 2022

  1. הסכמה למדיניות הפרטיות

1.1 מדיניות פרטיות זו של חברת הלתי.אייאו בע"מ, מיצחק שדה 8, תל-אביב, ישראל ("החברה", "אנחנו", "אנו", "שלנו") נוגעת לאפליקציית Minuteful for Wound ("האפליקציה"), המשמשת ככלי דיגיטלי להערכת פצעים וכיבים כרוניים באמצעות מכשיר טלפון חכם או טאבלט (המכשיר/ים) ובחינתם על גבי פורטל שלנו המאפשר לצפות בתוצאות ("הפורטל"), ולכל חלק מהשירותים הקשורים אל האפליקציה ו/או הפורטל (להלן יקראו יחדיו: "השירות").

1.2 השירות מיועד לשימוש אך ורק ע"י צוותים רפואיים של המוסד הרפואי המספק את השירות ("המוסד הרפואי"), למטרת סיוע בהערכת פצעים עבור מבוטחי המוסד הרפואי ("המבוטח/ים"). מדיניות פרטיות זו מופנית הן למבוטחי המוסד הרפואי והן לאנשי הצוות הרפואי (להלן יקראו יחדיו: "אתה/ם", "לך/לכם") ויחולו על השימוש שיעשה על ידי המוסד הרפואי והצוות הרפואי בשירות.

1.3 טרם שימוש בשירות אנא קראו מדיניות פרטיות זו במלואה ("מדיניות הפרטיות"), שכן היא מהווה הסכם בעל תוקף משפטי ביניכם ובין החברה. השימוש בשירות (לרבות באשר למבוטח - ההרשאה למוסד הרפואי להשתמש באפליקציה עבור שירות למבוטח) מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות. אם אינכם מסכימים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות, הנכם מתבקשים להימנע מלעשות כל שימוש בשירות.

1.4 אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, באמצעות עדכון מדיניות הפרטיות הזמינה באפליקציה עצמה או בעת הורדת עדכון של האפליקציה. הגרסה העדכנית של מדיניות הפרטיות תסומן לפי התאריך שבו נכנסה לתוקף, המופיע בתחתית המסמך. שימושכם המתמשך באפליקציה יהווה את הסכמתכם לכל שינוי שיעשה. במידה ואינכם מסכימים לתנאים החדשים, עליכם להפסיק את השימוש בשירות.

1.5 מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האפליקציה, הפורטל והשירות.

1.6 לתשומת לב אנשי הצוות הרפואי: כתנאי לשימוש באפליקציה, אתם מצהירים ומתחייבים שהנכם מועסקים או מספקים שירותים כדין למוסד הרפואי, הנכם בעלי הכשרה מקצועית נאותה על מנת לעשות שימוש בשירות וקיבלתם מהמוסד הרפואי הרשאה להשתמש באפליקציה לטובת מבוטחי המוסד הרפואי.

1.7 השימוש בלשון זכר במדיניות הפרטיות ו/או בכל מקום אחר באפליקציה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום במדיניות הפרטיות ו/או בשירות בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

  1. איסוף ושימוש במידע

2.1 מידע אישי של איש צוות המוסד הרפואי. בעת שימושכם באפליקציה ובמכשיר אוספת האפליקציה מידע אודות אופן השימוש שלכם, כדלקמן: שמכם, סניף/מרפאה בו אתם מועסקים וכתובת הדוא"ל הארגוני שלכם.

2.2 מידע אישי של המבוטח. בעת השימוש בשירות, נאסף מידע על המבוטח, כדלקמן:

2.2.1 מידע המוזן באמצעות האפליקציה על ידי הצוות הרפואי: שם ופרטי זיהוי של המבוטח, צילום הפצע, מידע שמוזן על ידי הצוות הרפואי (לרבות סריקה שנעשית באמצעות מצלמת המכשיר).

2.2.2 מידע הנאסף באמצעות שימוש באפליקציה: תוצאות ההערכה של הפצע.

2.2.3 מידע הנאסף באופן אוטומטי בעת השימוש בשירות: המזהה הייחודי של המכשיר; המקום ממנו נעשה שימוש במכשיר.

2.3 מטרות השימוש במידע האישי. אנו נעשה שימוש במידע האישי למטרת אספקת השירות, לרבות יצירת חשבון משתמש עבור אנשי הצוות הרפואי, הפעלת ושיפור האפליקציה והשירות, תיקון תקלות, ניטור השימוש בשירות לרבות באמצעות מדדים כמותיים של היקף וסוג השימושים, עמידה בהוראות דין החלות עלינו וכן התגוננות מפני תלונות ותביעות, על מנת ליידע על שינויים במדיניות הפרטיות, עדכונים באפליקציה וחדשות הנוגעות לשירות ומענה לפניות אלינו.

2.4 מידע לא-אישי. בעת השימוש בשירות, עשוי השירות לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים אודות המשתמשים באפליקציה ובפורטל, כגון משך השימוש בשירות, היקף השימוש בשירות, חלקי האפליקציה שנעשה בהם שימוש, תדירות השימוש, מערכת ההפעלה של המכשיר, השפה של מערכת ההפעלה ודפדפן האינטרנט אשר בשימושכם, סוג המכשיר, צריכת ומצב סוללה. אנו אוספים מידע מסוג זה למטרות שונות, בין היתר על מנת להקל על השימוש ולהבטיח את תפקודו הטכני של השירות, לביצוע מחקרים אודות השירות ובקשר עימו (בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים), לניטור סטטיסטי של השימוש בשירות ולשיפור האיכות הכוללת של חווית המשתמשים שלנו. אנו עשויים לחלוק עם צדדים שלישיים שונים מידע לא-אישי מצטבר, הנובע משימושכם בשירות.

2.5 קוקיז. בפורטל אנחנו עושים שימוש בקוקיז מסוג JWT - במסגרת זו, אנחנו לא אוספים פרטי זיהוי של המשתמש פרט לטוקן שמייצג את תהליך ההזדהות הנוכחי בלבד. הוא מוצפן, אינו מכיל סיסמאות או פרטים מזהים, ונמחק עם סיום השימוש באתר / התנתקות יזומה מצד המשתמש.

2.6 בעצם מסירת מידע אישי בשירות, הנכם מצהירים, נותנים הסכמה מדעת ומאשרים כדלקמן: (א) המידע האישי שנמסר הינו שלכם, והינו מלא, נכון ומדויק ויעודכן על ידכם בכל מקרה שחל שינוי בו, (ב) בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור מידע כלשהוא בשירות, לרבות מידע האישי, ומסירתו תלויה ברצונך החופשי ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירות.

2.7 החברה מתחייבת להגביל את הגישה למידע האישי למי מטעמה אשר עוסק בביצוע השירות למוסד הרפואי (המורשים). החברה תנחה ותדריך את המורשים באופן שוטף בקשר למטרות השימוש במידע האישי על מנת שהמורשים יפעלו בהתאם לתנאים נשוא מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.

2.8 מידע אישי שייאסף על ידינו כאמור בתנאים אלה ישמר במאגרי מידע שלנו ונעשה שימוש במידע אישי זה רק בעבור המטרה שהמידע נמסר עבורה (למשל- טיפול בתקלה או הדרכה לשימוש בשירות וכן לצורך שיפור השירות, כגון על ידי עריכת סקרים). אתם מסכימים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור מוצרי החברה והשירותים הניתנים ו/או מוצעים ללקוחות החברה, יצירת קשר באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא"ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות בקשר עם הרישום ו/או השימוש שלכם לשירות, הודעות ו/או אישורים לגבי השלמת ביצוע פעולות שבוצעו על ידכם, ומילוי אחר דרישות משפטיות מכוח צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת, חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר, (כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן). כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט בסעיף ‏2.4 לעיל.

2.9 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי המוסד הרפואי בשירות, בתוצאות או ביחס לכל מידע אחר שמסר מבוטח למוסד הרפואי בזיקה לשירות ולא נמסר לחברה או הגיע לידיעתה. כמו כן, אין לחברה כל אחריות ביחס למידע האגור במאגרי המידע של המוסד הרפואי אשר לחברה אין קשר אליו.

2.10 ידוע לכם כי במסגרת ביצוע השירותים, החברה עשויה לשמור ו/או לעבד ו/או לאחסן ו/או לעשות שימוש ו/או להעביר את מידע האישי והלא אישי אל שרתי צד ג' ו/או לענן (פרטי או ציבורי) ולאפשר גישה אליו על ידי ספקי משנה שלנו המספקים לנו שירותים בקשר עם השירות, אשר עשויים להמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אתם מאשרים הסכמתכם כי החברה תוכל לשמור מידע אישי גם מחוץ לגבולות ישראל, במדינות שבהן רמת ההגנה על המידע עשויה להיות פחותה מאשר בישראל. כמו כן, נהיה רשאים להעביר מידע למוסד הרפואי על פי ההסכם שבין החברה לבין המוסד הרפואי, וכן לחברות קשורות שלנו, בישראל ומחוץ לישראל, בקשר עם אספקת השירות וניהולו; במקרה של מכירת או העברת הפעילות בקשר עם האפליקציה ו/או הפורטל ו/או השירות לצד שלישי ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות של מדיניות פרטיות זו; בכל עת שנחוייב לכך על פי דין או צו שיפוטי או במסגרת הליכים משפטיים. אתם מאשרים כי אתם מסכימים לכך, ולא תהיה לכם ו/או למי מטעמכם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפינו בשל כך.

2.11 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הינך רשאי, באמצעות פנייה בכתב לחברה לכתובת מייל:[email protected] לבקש לעיין במידע המוחזק עליך במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו או למוחקו, אם אינו עדכני או נכון. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה או שהיא חייב לשמור על פי דין או לצרכי הליכים משפטיים ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י דין.

  1. כללי

3.1 הצטרפות לאפליקציה מהווה הסכמה לקבלת הודעות באמצעות מסרונים או כל אמצעי אחר כמפורט לעיל. לגבי הודעות שיווקיות - בהודעות אלה תכלל אפשרות להסרה ואתה רשאי גם בכל עת לפנות אלינו לכתובת: [email protected] לבקש הסרה מרשימות דיוור שיווקיות.

3.2 אם ייקבע כי חלק כלשהו של מדיניות הפרטיות אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי מדיניות הפרטיות יישארו בתוקפם.

3.3 מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה עפ"י מדיניות פרטיות זו או עפ"י דין, החברה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את שימושך באפליקציה ובשירות עקב הפרת מדיניות הפרטיות על ידך או הפרה של כל דין או זכות של צד שלישי על ידך.

3.4 במידה והחברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר או מכירה לגוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3.5 תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) העדכניים מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים עבור השירות או בגינו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, של החברה או כל מי מטעמה בקשר לשירות, ככל שקיימת וכן כל גרסה קודמת של תנאי שימוש אלה מתאריך המוקדם לתאריך הנקוב בתחתית המסמך.

3.6 על כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהשירות או ממדיניות הפרטיות, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור או הנובע מהשירות זה או מדיניות הפרטיות לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו בלבד.

3.7 הינך רשאי לפנות אל החברה בכל הקשור למדיניות פרטיות זו באמצעות פנייה לכתובת מייל: [email protected]. ייתכן ותידרש למסור מספר פרטים מזהים על מנת שנוכל לזהות אותך. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתך.

Copyright © 2020, כל הזכויות שמורות לחברת הלתי.אייאו.