wound logo

תנאי שימוש - Minuteful for Wound

עודכן לאחרונה: 6 בספטמבר 2022

  1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1 תנאי שימוש אלה של חברת הלתי.אייאו בע"מ, מיצחק שדה 8, תל-אביב, ישראל ("החברה", "אנחנו", "אנו", "שלנו") נוגעים לאפליקציית Minuteful for Wound ("האפליקציה"), המשמשת ככלי דיגיטלי להערכת פצעים וכיבים כרוניים באמצעות מכשיר טלפון חכם או טאבלט ("המכשיר/ים") ובחינתם על גבי פורטל שלנו המאפשר לצפות בתוצאות ("הפורטל"), ולכל חלק מהשירותים הקשורים אל האפליקציה ו/או הפורטל (להלן יקראו יחדיו: "*השירות").

1.2 השירות מיועד לשימוש אך ורק ע"י צוותים רפואיים של המוסד הרפואי המספק את השירות ("המוסד הרפואי"), למטרת סיוע בהערכת פצעים עבור מבוטחי המוסד הרפואי (המבוטח/ים). תנאי שימוש אלה מופנים הן למבוטחי המוסד הרפואי והן לאנשי הצוות הרפואי (להלן יקראו יחדיו: "אתה/ם", "לך/לכם") ויחולו על השימוש שיעשה על ידי המוסד הרפואי והצוות הרפואי בשירות.

1.3 טרם שימוש בשירות אנא קראו את התנאים שלהלן בכללותם ("תנאי השימוש"), שכן הם מהווים הסכם בעל תוקף משפטי ביניכם ובין החברה. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לאיזה מתנאי השימוש, הנכם מתבקשים להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.

1.4 אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) מעת לעת, ונודיע על שינויים בעלי השפעה מהותית באמצעות עדכון תנאי השימוש הזמינים באפליקציה עצמה או בעת הורדת עדכון של האפליקציה. הגרסה העדכנית של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות תסומן לפי התאריך שבו נכנסה לתוקף, המופיע בתחתית המסמך. שימושכם המתמשך באפליקציה יהווה את הסכמתכם לכל שינוי שיעשה. במידה ואינכם מסכימים לתנאים החדשים, עליכם להפסיק את השימוש בשירות.

1.5 מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האפליקציה, הפורטל והשירות.

1.6 לתשומת לב אנשי הצוות הרפואי: כתנאי לשימוש בשירות, אתם מצהירים ומתחייבים שהנכם מועסקים או מספקים שירותים כדין למוסד הרפואי, הנכם בעלי הכשרה מקצועית נאותה על מנת לעשות שימוש בשירות וקיבלתם מהמוסד הרפואי הרשאה להשתמש בשירות לטובת מבוטחי המוסד הרפואי.

1.7 השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בכל מקום אחר באפליקציה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי השימוש ו/או בשירות בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

  1. השירות

2.1 השירות יתבצע ע"י המכשירים אשר ישמשו ככלי דיגיטלי להערכת פצעים באמצעות מדבקות ייעודיות ("המדבקות"). השירות מיועד לסייע במעקב ובהערכה של פצעים וכיבים כרוניים של מבוטחי המוסד הרפואי בלבד ובמסגרת מרפאות המוסד הרפואי בלבד. כמו כן, ההרשאה לשימוש בשירות מותרת למטרת סיוע לגורם הרפואי למתן שירות רפואי בלבד, ולא לשימוש מסחרי או כל שימוש אחר, בכפוף לתנאי השימוש.

השירות אינו מהווה בשום אופן ייעוץ רפואי ואינו מהווה תחליף להחלטות הצוות הרפואי אלא כלי עזר בלבד עבורכם ואין להציג למבוטחים ו/או לצד ג' כלשהו מצג שונה מכך. אין להשתמש באפליקציה זו לביצוע אבחון או טיפול אלא אם הינך איש מקצוע רפואי מוסמך. אנחנו מדגישים שבשום אופן איננו ספקים של שירותי בריאות או ארגון בריאות ואיננו יכולים לתת ייעוץ או אבחון רפואי. ההסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ובפורטל הינה על אחריותכם בלבד.

2.2 השימוש שלנו במידע שלכם ושל המבוטח שייאסף ויעובד באפליקציה, בפורטל ובמסגרת השירות כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת באפליקציה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2.3 אנחנו עשויים על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או חבות כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לסרב לתת שירות או לסיים את השירות בכל עת באופן מיידי, ולחסום כל גישה, נוכחית או עתידית לשירות ולשימושו (או כל חלק ממנו) או למכשירים, מבלי לגרוע משום זכות או תרופה אחרים להן אנו זכאים על פי דין או אחרת.

2.4 הנכם מתחייבים: (א) לא להשתמש בשירות למטרה בלתי חוקית; (ב) לא להעלות או לפרסם תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר בעקבות השימוש, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר; (ג) לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן לא סביר או בלתי פרופורציונאלי על השירות או על התשתית הקשורה אליו; (ד) לא להעלות או לפרסם בשירות קודי מחשב עוינים (כגון סוסים טרויאנים, תולעים וכו'), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם; (ה) לא לפרק, לשנות, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, הידור הפוך, שיפור או עדכון עצמאי של האפליקציה, או לנסות לגלות את קוד המקור שלה; וגם (ו) לא להפר אי אלו מתנאי שימוש אלה.

2.5 כל שימוש בלתי מורשה בשירות יגרור, בין היתר, הפסקת הזכות לעשות שימוש בשירות.

2.6 על אף שאנחנו משתדלים שהשירות יהיה זמין עבורכם תמיד, אנו רשאים מעת לעת לבצע עבודות תחזוקה לשירות, איננו יכולים לתת ערובה ולא נישא בכל חבות עקב הפרעות בשירות, בין אם זמניות ובין אם לאו.

  1. עלון מידע למבוטח

3.1 עלון המידע למבוטח בצורה שמספקת החברה מעת לעת יהיה זמין בסניפי המוסד הרפואי לעיונם של המבוטחים. אנו ממליצים להסביר למבוטח את השימוש באפליקציה ובשירות טרם השימוש ולהציג לו את עלון המידע.

3.2 לתשומת לב המוסד הרפואי: ככל שעליכם לקבל הסכמה של המבוטח לאיסוף המידע שלו במסגרת האפליקציה, הפורטל והשירות ו/או לשימוש באפליקציה, בפורטל ובשירות, לפי כל דין או הסכם, עליהם לוודא קבלת ההסכמה הנדרשת באופן הנדרש בטרם השימוש בשירות עבור כל מבוטח.

3.3 לתשומת לב המבוטח: הנך מעניק בזאת בשם המוסד הרפואי לחברה זכות נקייה מתמלוגים לשימוש בנתונים, במידע ובתכנים שהועלו באפליקציה ועובדו בפורטל ובמסגרת השירות על מנת לספק את השירות בהתאם להסכם זה ועל איש המוסד הרפואי לוודא כי המבוטח מבין שנעשה שימוש במידע שלו לצורך מתן השירות.

  1. זכויות קניין רוחני

4.1 מלוא זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני בשירות (לרבות באפליקציה ובפורטל) הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של השירות, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של השירות, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת השירות ובהענקת השירותים המוצעים בו, בעיצוב כל חלקי השירות, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

4.2 אתם מקבלים במסגרת תנאי השימוש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, לשימוש בשירות בכפוף לתנאי שימוש אלה. אינכם רשאים לשנות, לנתח, להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים בשירות, במלואם ו/או בחלקם, לכל מטרה שהיא. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת בשירות המוצע בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה למוסד הרפואי או למבוטח כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו. בנוסף, אינכם רשאים ליצור מסגרות(frames) לשירות ו/או קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או שימוש במטא-תגים (meta tags) תוך שימוש בשמה של החברה או סימני המסחר שלה.

4.3 הנכם מסכימים כי נהיה רשאים להשתמש, לפי שיקול דעתנו, בכל משוב, היזון חוזר או המלצה שתתנו לנו בקשר עם השימוש בשירות, ללא כל מגבלה, לרבות שיפור ושכלול השירות, וללא כל זכות שלכם בתוצאות השימוש, ובכלל זה תוך ויתור על זכויות קניין רוחני כלשהן מצדכם.

4.4 השירות כולל תוכנות צד שלישי מסוימות, לרבות כאלה המורשות ברישיונות קוד פתוח. תוכנות צד שלישי אלה מסופקות כמות שהן (AS IS) ללא אחריות כלשהי מכל סוג שהוא, ותוכנה כזו כפופה גם לכל התנאים וההגבלות הנדרשים על ידי הצד השלישי. רשימת ההודעות והרישיונות הרלוונטיים לתוכנה של צד שלישי, לרבות התוכנה המורשית תחת רישיונות קוד פתוח, נמצאת כאן.

  1. היעדר אחריות

5.1 השירות המוצע הינו כפי שהוא ,(AS IS) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתו לצרכיכם, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים או היעדר שגיאות והשימוש בהם, לרבות כל הסתמכות עליהם, הינה על אחריותכם הבלעדית. החברה וכל צד שלישי הקשור בשירות לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש בשירות.

5.2 החברה אינה מתחייבת כי השירות יפעל בצורה רציפה, תקינה וללא תקלות. החברה מיישמת בשירות מערכות ונהלי אבטחת מידע מקובלים, לצורך צמצום הסיכון שבחדירה בלתי מורשית לשירות, אך אינה מתחייבת כי השירות יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, ובכלל זה וירוסים, תולעים, מתקפות, סוסים טרויאניים, כניסה בלתי מורשית או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהתוצאות וכל מידע נוסף אשר יימסר בשירות יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית ו/או נזקים.

5.3 על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה, החברות הקשורות שלה, ספקיה, קבלניה וכל מי מטעמם, לא יישאו באחריות לנזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים מכל סוג, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, פגיעה במוניטין וכו') בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או אי יכולת השימוש בשירות (כולו או חלקו) שיגרמו לכם או לרכושכם או לגופו או רכושו של צד שלישי כתוצאה או עקב השימוש בשירות ו/או אי יכולת השימוש בו ו/או כתוצאה מהסתמכות על השירות, והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין אם היא חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש בשירות.

  1. קישורים לאתרים ואפליקציות של גורמים אחרים

6.1 השירות עשוי לכלול קישורים והפניות לאתרי אינטרנט ו/או אפליקציות של גורמים אחרים. אנו רשאים, מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף או להסיר קישורים כאמור. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך בלבד, והכניסה לאתרים או אפליקציות אלה הינם באחריותך בלבד. העברת מידע כלשהו שלך או של המבוטח לאתר אינטרנט או אפליקציה של גורמים אחרים תיעשה על פי שיקול דעתך הבלעדי.

6.2 כאשר אתה עוזב את האפליקציה או השירות, זוהי אחריותך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר ו/או אפליקציה בהם אתה מבקר. איננו מבקרים, מאשרים, תומכים או מתחייבים בכל הנוגע לאתרים או אפליקציות אלה.

6.3 מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן המידע, המידע המתקבל, שימושך או חוסר יכולתך להשתמש באתרים או אפליקציות של גורמים אחרים.

6.4 הורדת האפליקציה מהחנויות המקוונות של החברות Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד (החנויות המקוונות) כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותה חברה. יובהר, כי החנויות המקוונות אינן צד לתנאי שימוש אלה ואינן אחראיות על השירות, השימוש בו, תחזוקתו ותמיכה בו.

  1. אבטחת מידע

7.1 על מנת למנוע שימוש לא מורשה בשירות או חשיפת מידע, עליך לוודא כי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה או מתאפשרת גישה לפורטל נמצא ברשותך הבלעדית ומוגן בקוד נעילה או זיהוי ביומטרי הידוע רק לך. הנך מתחייב לשמור על סודיות הקוד האישי, ובכלל זה מתחייב שלא לרשמו על המכשיר הסלולארי ולא להחזיקו בצמוד לו ולא למסור ו/או לגלות לאחר/ים בשום נסיבות שהן את הקוד האישי. הנך מסכים כי אתה אחראי לכל שימוש שייעשה באפליקציה תוך שימוש בקוד האישי שלך, והכל בכפוף להוראות הדין.

7.2 עליך למסור הודעה מיד לחברה ולגורם האחראי במוסד הרפואי גם יחד בכל מקרה מהמקרים הבאים: אובדן או גניבה של המכשיר או של כרטיס sim של המכשיר; חשיפה לצד שלישי או למי שאינו מורשה/מוסמך לכך של הקוד האישי; או שימוש לרעה באפליקציה או בפורטל ולמסור לחברה ולמוסד הרפואי את כל הפרטים הידועים לך בקשר לכך.

  1. כללי

8.1 הצטרפות משתמש לאפליקציה מהווה הסכמה לקבלת הודעות באמצעות מסרונים או כל אמצעי אחר כמפורט לעיל.

8.2 אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

8.3 מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה עפ"י תנאי שימוש אלה או עפ"י דין, החברה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את שימושך באפליקציה ובשירות עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידך או הפרה של כל דין או זכות של צד שלישי על ידך.

8.4 תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) העדכניים מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים עבור השירות או בגינו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, של החברה או כל מי מטעמה בקשר לשירות, ככל שקיימת וכן כל גרסה קודמת של תנאי שימוש אלה מתאריך המוקדם לתאריך הנקוב בתחתית המסמך.

8.5 על כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהשירות או מתנאי השימוש, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור או הנובע מהשירות זה או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו בלבד.

8.6 הינך רשאי לפנות אל החברה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה באמצעות פנייה לכתובת מייל [email protected] ייתכן ותידרש למסור מספר פרטים מזהים על מנת שנוכל לזהות אותך. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתך.

Copyright © 2020, כל הזכויות שמורות לחברת הלתי.אייאו.